De stichting

‘Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572’ is de opvolger van ‘Stichting De Open Kathedraal’.

Fiscaal nummer: 8542.03.801
Postadres:
Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572
Postbus 2032
4200 DA Gorinchem
E-mail: info@gorcumsemartelaren.nl
Website: www.gorcumsemartelaren.nl


Doelstelling van de stichting

Artikel 2 uit de statuten:

1) Het doel van de stichting:

A. Het als cultureel erfgoed realiseren – binnen de vesting van de stad Gorinchem – van een of meer gedenkplaatsen ter herinnering aan de martelaren van Gorcum, in het bijzonder van de te restaureren gebrandschilderde glas-in-lood ramen met afbeeldingen van de martelaren, afkomstig uit de voormalige rooms-katholieke kerk in de Haarstraat te Gorinchem, waardoor de ramen een nieuwe bestemming als gedenkplaats krijgen en aan de geschiedenis van de Martelaren van Gorcum meer bekendheid wordt gegeven.

B. En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2) De stichting beoogt een algemeen nut.

3) De stichting beoogt niet het maken van winst.

Wij trachten zoveel mogelijk organisaties en bedrijven uit Gorinchem en omgeving bij de uitwerking van onze plannen te betrekken.

Om de financiering van ons doel te realiseren doen we ook een beroep op allerlei mogelijkheden van financiering.


Beleidsdoelen en acties

2021

 • Het positioneren van de ‘Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572 (SGGM1572 )’ in de Gorcumse gemeenschap.
 • Het continueren van de ANBI status.
 • Het opstellen en verspreiden van een brochure, waarin de ambities van de gedenkplaats worden verwoord.
 • Het operationeel maken van de Website GGM1572. De website inzetten voor de informatie over de voortgang en enthousiasmeren.
 • De PR activiteiten, promoting en dat soort activiteiten zullen geïntensiveerd moeten worden.
 • Het in beheer uitvoeren van de glas-in-loodramen ( eigendom van het FOWW). Er zijn totaal 7 glas-in-loodramen. Begonnen wordt met de restauratie van 4 ramen.
 • Overleg met de gemeente Gorinchem over de locatie en de eventuele randvoorwaarden, incl. het verzorgen van de concept-bouwaanvraag.
 • Overleg met de buurtbewoners, eigenaren en belanghebbenden.
 • Meewerken aan het voorbereiden van een principebesluit voor door het college van B&W. van de gemeente Gorinchem.
 • Na het principebesluit starten met het verwerven van de financiële middelen om de gedenkplaats te realiseren.
 • Het indienen van een definitieve bouwaanvraag voor het bouwplan van de SGGM1572, conform het ontwerpplan van stedenbouwkundige dhr. Bert Welmers.
 • Tezamen met de glazenier voorbereiden en laten uitvoeren van de restauratie van de ramen. Nagaan van de mogelijkheden voor samenwerking met een glazeniersschool.
 • Het uitwerken van de constructie van het schetsplan naar een definitief ontwerp, met sterkteberekeningen, uitgewerkte technische details en prijsopgaven per onderdeel o.l.v. de Technische commissie.
 • Voorbereidingen realisatie per onderdeel: herstel ramen, staalconstructies, funderingswerken, vloeren en bijkomende voorzieningen.
 • Het uitwerken van het aanlichten van de ramen, zodat dag en nacht een goede visuele situatie ontstaat. Geïntegreerd zijn bewakingscamera’.
 • Uitwerking van een plan voor zonne-energie en een warmtepomp.
 • Voorbereiden opening.

2022

 • Realisatieproces.
 • Opening gepland voor 09-07-2022.
 • In overleg met het FOWW het overdragen van het beheer.
 • Het wijzigen van de bestuurlijke taakstellingen na de realisatie.

2023

 • Het bewerkstelligen van een goede bestemming voor de resterende ramen.
 • Evaluatie en documenteren van het gehele proces.

 


Samenstelling bestuur, adviseurs en technische commissie

Namen van bestuursleden:

De heer E. Klaui, voorzitter
Mevrouw J. Damen, secretaris
De heer D. Ottevanger, penningmeester
De heer B.C.A. Poiesz, algemeen bestuurslid

Adviseurs:

De heer R. Tepe
De heer B. Welmers

Leden van de Technische commissie:

De heer M. de Ruiter, architect
De heer P. Dool , constructeur
De heer A. Luigjes, glas-in-lood restaurateur
De heer W. Gremmen, verlichting
De heer T. Lommers, TecnoÁrt Frames e.d
De heer R. Zillig, beglazing

Het beloningsbeleid

Artikel 3 lid 8 uit de statuten:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


De statuten

De statuten zijn desgewenst opvraagbaar.


Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

In 2019 werd de toestemming ontvangen van het Waterschap om de Open Kathedraal op de vestingwal te realiseren. De gestelde voorwaarden vereisten veel extra berekeningen. Er werden uiteindelijk 4 ontwerpvarianten aangeboden op het gebied van constructie en fundering.
Daarna is overleg gevoerd met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de locale Erfgoedcommissie. Tot onze teleurstelling hebben beide gremia negatief advies uitgebracht over de locatie.
Het college van Gorinchem heeft dit negatieve advies overgenomen. In samenwerking met de gemeente is gezocht naar alternatieve locaties binnen de vesting voor een ‘Open Kathedraal’. Deze zijn binnen het format van een Open Kathedraal niet gevonden.
Het bestuur heeft vervolgens besloten na te denken over een nieuw format. De voorbereidingen om de naam en de doelstelling van de stichting te veranderen zijn gestart. . Twee bestuursleden hebben hun functie ter beschikking gesteld vanwege hun toenemende werkzaamheden en nieuwe leden zijn toegetreden.
De contacten om te komen tot een nieuw ontwerp verliepen voortvarend dit gaf het bestuur hernieuwde energie.

Jaarverslag 2020

In 2020 zijn naam en doelstelling van de Stichting De Open Kathedraal gewijzigd. De nieuwe naam is geworden: Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572.
Voor het nieuwe concept, t.w. een gedenkplaats met vier ramen, is een maquette gebouwd die wij aan meer dan 50 Gorcumse ingezetenen hebben gepresenteerd.
Wij hebben een ontmoeting met de bewoners uit de nabije omtrek van de gedenkplaats georganiseerd en met hen de voors en tegens van het initiatief besproken. Zij hadden weliswaar een aantal kanttekeningen maar waren over het algemeen enthousiast over het ontwerp. Ook de woningcoöperatie was enthousiast.
Wij informeerden alle fractievoorzitters. Aan enkele voorzitters hebben we de maquette kunnen presenteren en werden er vervolggesprekken gevoerd.
Vanwege de coronamaatregelen hebben wij van de presentatie van de maquette een digitale presentatie gemaakt.
Aan een ambtelijke delegatie van de gemeente hebben wij het initiatief voor de gedenkplaats uiteen gezet. Dit was een boeiende en positieve ontmoeting. Eveneens spraken wij op dezelfde wijze met de plaatselijke Erfgoedcommissie. De leden waren zeer enthousiast over het ontwerp.
Aan allen is een uitvoerig werkdocument aangeboden.
Er is een historisch onderzoek gedaan naar de locatie van de gedenkplaats.
Alle beschikbare informatie over het concept van de gedenkplaats wordt opgenomen in een brochure die begin 2021 verschijnt.
Alle relevante stukken worden gebundeld en in februari 2021 aangeboden aan het college t.b.v. het nemen van een principebesluit.
Op naar een succesvol 2021.


Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten over 2019 en vergelijkende cijfers 2018

2019 2018
Baten
Bijdrage Stichting Cross Roads 0 14.922
Ondersteuning Vrienden van SDOK 2.366
Overige bijdrage 0 375

017.663


Lasten
Kosten maquettebouw 1.200 2.118
Kosten website 290 435
Bankkosten 0 91
Kosten presentatie 681 3.243
Juridische kosten 0 0
Hulp fondswerving 0 2.118
Deponering beeldmerk 0 0
Kosten bokalen 303 151
Overige algemene kosten 1.208 487
3.682 8.643
Resultaat

-3.6829.020


 


Balans

per 31 december 2020 en vergelijkende cijfers 2019 en 2018

Activa 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018
Vaste activa
Maquette 0 0 0
Vlottende activa
Liquide middelen 12.665 7.648 11.330

12.6657.64811.330


Passiva
Eigen vermogen
Stand aanvang boekjaar 7.648 11.330 2.310
Resultaat boekjaar 5.017 -3.862  9.020
Stand ultimo boekjaar

12.6657.64811.330